History 2018 APAN STAR AWARDS

  • 2018.10.13 _ 2018 APAN Star Awards (아시아태평양 스타 어워즈) 개최
  • 2016.10.02 _ 2016 아시아태평양 스타 어워즈 (2016 APAN Star Awards) 개최
  • 2016년부터 공식 한글 명칭을 ‘아시아태평양 스타 어워즈’로 정함
  • 2015.11.28 _ 제4회 에이판 스타 어워즈 개최
  • 2014.11.15 _ 제3회 에이판 스타 어워즈 개최
  • 2013.11.16 _ 제2회 에이판 스타 어워즈 개최
  • 2012.12.08 _ 제1회 K-드라마 스타어워즈 개최